تبلیغات
دفاتر اسناد رسمی (دفترخانه) - آگهی استخدام پیمانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

آگهی استخدام پیمانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 25/12/1389

بسمــه تعــالی

آگهــی استخدام پیمــانی

      سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تامین نیروی انسانی مورد نیــاز خود طبق مفاد قــانون مدیریت خدمات کشــوری و در چـارچوب دستورالعمــل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاه هــای اجرایی ، از محل سهـمیه های استخدامی مصوبه شمــاره 25526/ت 32964 هـ 11/4/84 هیات محترم وزیـــران و مجوز شماره 128600/624 مورخ 24/7/84 سازمان مدیریت و برنامه ریزی( سابق) کشورتعداد 338 نفــر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی توانمندیهای عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش به صورت پیمــانی به شرح ذیل استخدام می نماید.

 (کلیک کنید))