تبلیغات
دفاتر اسناد رسمی (دفترخانه) - تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی اجرا 15/5/90

تعرفه قدیمی برای مشاهده ((کلیک کنید))

تعرفه جدید برای دانلود ((کلیک کنید))

نظر به اینکه مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی  به شرح زیر تعیین گردیده است ، لذا از تاریخ 15/5/90 در کلیه دفاتر اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود . مقتضی است مراتب جهت اجرای دقیق تعرفه های تعیین شده به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد .

 بدیهی است معاون محترم امور اسناد ، مدیران محترم کل استانها ، مدیر کل محترم امور اسناد و سردفتران ، مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات و کلیه رؤسای محترم واحدهای ثبتی ، وظیفه نظارت برحسن اجرای این بخشنامه را بر عهده خواهند داشت .

الف – اسناد مالی (‌موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت )‌

یک :‌اسناد رهنی ،‌ با حق استرداد و ذمه :‌

ردیف

عنوان

تعرفه

1-1

تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعاً

 000/450 ریال

2-1

تا مبلغ دویست میلیون ریال  نسبت به مازاد ده میلیون ریال

4 در هزار

3-1

تا مبلغ یک میلیارد ریال  نسبت به مازاد دویست میلیون ریال

2 در هزار

4-1

 بیش ازمبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال

5/0در هزار

 

دو : اسناد اموال منقول :‌

ردیف

عنوان

تعرفه

1-2

تا مبلغ دو  میلیون ریال مقطوعاً

000/170 ریال

2-2

تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال

23 در هزار‌

3-2

تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده  میلیون ریال

3درهزار

4-2

تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون‌ریال

2 در هزار

5-2

بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال

5/0 در هزار

 

سه :‌اسناد غیر منقول طبق ارزش معاملاتی و سایر اسناد مالی :

ردیف

عنوان

تعرفه

1-3

تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً

250/000ریال

2-3

 تا مبلغ ده  میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال

40 در هزار

3-3

تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال

4 در هزار

4-3

تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال

3 در هزار

5-3

بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال

1 در هزار

 

ب : اسناد غیر مالی :‌ (‌ موضوع ماده 124 اصلاحی قانون ثبت )‌

ردیف

عنوان

تعرفه

1

وکالتنامه های مختصر که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی نباشد

250/000ریال

2

وکالتنامه های مفصل که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی نباشد

350/000ریال

3

وکالتنامه های مختصر که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی باشد

400/000ریال

4

وکالتنامه های مفصل که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی باشد

500/000ریال

5

تنفیذ نامه ،‌رضایت نامه ،‌ اقرارنامه ،‌ تعهد نامه ، متمم قرارداد‌ و اقاله

مقطوعا 000/300
ریال

6

تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر خودرو و غیر منقول مانند زمین، آب ‌ و قطعه تفکیکی

200/000ریال

7

تعهدنامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق های مربوط به آن ها تنظیم می شود .

80/000ریال

8

وقف نامه و وصیت نامه مختصر

500/000 ریال

9

وقف نامه و وصیت نامه مفصل

800/000 ریال

10

صلح دعاوی و قراردادهای غیرمالی

300/000ریال

11

تعویض یا ضم وثیقه

400/000ریال

12

سایر اسناد غیرمالی

100/000ریال

ج: سایر خدمات ثبتی

ردیف

عنوان

واحد

تعرفه

1

فک رهن یا فسخ سند

-

100/000ریال

2

صدور اجرائیه

هربرگ A4 

40/000
ریال

3

صدور اجرائیه

هر برگ A3

60/000ریال

4

صدور اخطاریه

هر نفر

50/000ریال

5

امور مربوط به قبوض سپرده 

هر برگ

60/000ریال

6

تهیه رونوشت از ثبت دفتر

‌هر برگ

80/000ریال

7

تهیه و تصدیق فتوکپی از اسناد و مدارک دفترخانه

هر برگ

30/000ریال

8

تهیه و تصدیق فتوکپی مدارک( موضوع ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی )

هر برگ

5/000ریال

9

تهیه و تصدیق فتوکپی اسناد مالکیت (موضوع بند 299 مجموعه بخشنامه های ثبتی) در صورتی که توسط ذینفع دریافت گردد 

هر برگ

  000/5ریال

 

10

صدور گواهی علت عدم ثبت سند ( موضوع بند  89 مجموعه بخشنامه های ثبتی)

-

100/000ریال

11

عزل یا استعفای وکیل در حاشیه سند وملاحظات ثبت دفتر

-

100/000ریال

12

گواهی امضاء

هر امضاء

100/000ریال

13

صدور گواهی الکترونیکی

هر گواهی

مطابق با مصوبه هیأت وزیران

14

تهیه استعلام برای سازمان ثبت و یا سایر ادارات

هر نسخه

50/000ریال

تبصره 1- پرداخت حق التحریر ،‌ قیمت اوراق ، قبوض اقساطی و هزینه پست، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه قبلاً توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد.

تبصره 2- در صورتی که متعهد سند بیش از 4 نفر باشند به ازای هر نفر اضافه 000/100 ریال اخذ می شود .

تبصره 3- چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی 000/80 ریال و به ازای هر نیم برگ اضافی    000/50 ریال دریافت می شود .

تبصره 4 حق التحریر وکالت برای فروش وسائط نقلیه مطابق حق التحریر سند قطعی آن می باشد .

تبصره 5- منظور از سند مختصر سندی است که حداکثر به اندازه 17 سطر اوراق نیم برگی باشد و منظور از سند مفصل سندی است که بیش از آن باشد .

تبصره 6- اسناداشخاص بی بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر، تنظیم و ثبت می گردد . نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز خواهد رسید.

تبصره 7- دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می نمایند .

                                                                                                 احمد تویسرکانی

                 معاون رئیس قوه قضائیه و                          

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور