تبلیغات
دفاتر اسناد رسمی (دفترخانه) - دانلود نمونه اسناد رسمی

برای دانلود نمونه اسناد با فرمت وورد روی نوع سند کلیک کنید

چنانچه سند مورد نظر شما در لیست نیست پیام بگذارید تا گذاشته شود

***** وکالت نامه *****

1- نمونه وکالت تعویض پلاک

2- نمونه وکالت کاپتاژ

3- نمونه وکالت فروش اتومبیل

4-

5-

6-

 

***** رضایت نامه *****

1- نمونه رضایت چک برگشتی (بدون شکایت دادگاه)

2-

***** اسناد قطعی *****

1- قطعی منقول اتومبیل

2-قطعی غیر منقول املاک سند دار

***** اسناد بانکی*****

1-

در حال تکمیل شدن می باشد